Doelstelling

Iedere voetballer/-ster, ongeacht niveau, inspireren om met veel plezier en passie beter te leren voetballen! 

Visie

Kinderen hebben van nature de intrinsieke behoefte om zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen. Dit gebeurt vaak door zelfstandig dingen te doen en te ontdekken. Deze behoefte kan extra gestimuleerd worden door professionele begeleiding zoals bij ouders en in het onderwijs al gebeurt. Maar ook sport kan daar een enorm positieve invloed op uitoefenen. Kinderen moeten door succeservaringen en nieuwe uitdagingen gestimuleerd worden om deze behoefte te blijven vervullen.

Op bovenstaand gegeven is de visie van Soccer Event gebaseerd. Beter leren voetballen is een actief proces waarin het kind op eigen wijze niveau construeert, vaardigheden ontwikkelt en bijdraagt aan de ontwikkeling van de individuele kwaliteit.

De sturing van het kind op dat eigen leer- en ontwikkelproces is hierbij essentieel. Soccer Event draagt zorg voor een inspirerende- en stimulerende leeromgeving en een adequate begeleiding van dit leerproces, maar het kind is degene die leert en zich ontwikkelt.
Onze visie vertaalt zich in de vormgeving van onze drie voetbaldagen. De consequenties van onze doelstelling en visie zijn als volgt:

  • Didactisch activerende voetbalvormen. Activerende didactiek bouwt verder op de reeds verworven vaardigheden. Met andere woorden: wat is het startniveau en op welke manier bieden wij de volgende stap in de voetbalontwikkeling aan.
  • De intrinsieke behoefte tot zelfontplooiing komt het best tot zijn recht als kinderen in situaties gebracht worden waarin hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Dus variërende oefenvormen vanuit verschillende invalshoeken benaderd met een logische opbouw brengt dat kinderen er zin in blijven houden zichzelf te ontwikkelen.

  • Dit alles aansluitend bij de belevingswereld van het kind.

Ook bedrijven kunnen eventueel hun maatschappelijke verantwoording nemen door de vakantievierende jeugd in de vorm van dit Soccer Event te ondersteunen. Door sponsoring wordt het nog aantrekkelijker voor de jeugd om mee te doen. De jeugd behouden voor deze sport waardoor ze op eigen niveau langdurig blijven bewegen. Dit heeft een positieve invloed op het algemeen welbevinden van het individu en zijn/haar omgeving.

De kracht van Soccer Event is dat de jeugd zich in een veilige-, plezierige- en inspirerende omgeving verder kan ontwikkelen als voetballer maar ook als mens. De meeste kinderen wonen dichtbij, kennen elkaar, kennen de club en kennen zelfs een aantal coaches. Door de kleinschaligheid (5x spelersgroep van 12 kinderen en 1x keepersgroep van 8 kinderen is totaal max. 68 kinderen) is er veel aandacht voor ieder kind met een grote openheid tussen de stimulerende coaches en de kinderen. Deze laagdrempeligheid schept een veilig pedagogisch- en didactisch leerklimaat met duidelijke regels en normen waarin elk kind zichzelf kan zijn. Ook financieel is Soccer Event in vergelijking met concurrentie laagdrempelig te noemen, voor zo goed als iedereen betaalbaar.

Zo hoopt Soccer Event een steentje bij te dragen aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling en ontplooiing van het kind. Het geheel is meer dan voetbal alleen.

Ontwikkeling in een bepaalde sportdiscipline heeft allerlei raakvlakken met het dagelijks leven en de maatschappij waarop wij deze kinderen moeten voorbereiden. Wij denken dan aan de volgende aspecten: samenwerken, omgaan met onderlinge verschillen, sociaal-emotionele ontwikkeling, vorming van discipline, leren omgaan met winnen en verliezen, fairplay, wederzijds begrip en respect hebben voor elkaar zijn allemaal aspecten die opgesloten zitten in dit Soccer Event waar wij bewust mee omgaan.

De coaches realiseren zich dat ze daarin een voorbeeldfunctie hebben voor deze jeugd.

Leerdoelen

Naar aanleiding van bovenstaande doelstelling en visie proberen wij onderstaande leerdoelen te realiseren. Dit is tevens gebaseerd op de visie van de “Hollandse Voetbalschool” (KNVB). Het komt neer op heel veel gevoel met de bal ontwikkelen zodat al het daaropvolgende makkelijker en sneller zal gaan met meer overzicht in ruimte en tijd en het maken van goede keuzes. Het automatiseren van allerlei voetbalbewegingsvormen volgens duidelijke methodische leerlijnen. Varierende oefen- en spelvormen van makkelijk naar moeilijk, van zonder weerstand naar met weerstand, van grote ruimte naar kleine ruimte, van veel tijd naar weinig tijd, van weinig spelers naar veel spelers etc.

Hierdoor krijg je succeservaringen bij de jeugdvoetballers waardoor ze nog enthousiaster worden voor deze mooie sport.

  • Loop- coördinatietraining.

  • Functionele basistechnieken zoals dribbelen en drijven, aannemen en passen/trappen, voetenwerk.

  • Kappen en draaien (vaak volgens de “Wiel Coerver-methode”).

  • Aanleren schijnbewegingen en andere trucs.

  • Passen en trappen in combinatie met afwerken op de goal, inclusief keepers.

  • Diverse positie spelen.

  • Diverse partij spelen.